Idea

Nasze postulaty

 • Harmonijny rozwój

  Harmonijny rozwój polskich gmin, powiatów i województw w oparciu o sprawną współpracę na linii rząd-samorządy i dobre prawodawstwo, mające na celu zwiększanie dobrobytu obywateli i wspólnot lokalnych.

 • Propagowanie idei samorządności

  Idea decentralizacji jako emanacja Polski „małych ojczyzn” – wspólnot lokalnych, elastycznych w funkcjonowaniu, bliskich problemom swoim mieszkańców, dająca im poczucie rzeczywistego wpływu na swoje otoczenie.

 • Współpraca środowisk samorządowych

  Zaangażowanie w sprawy wspólne dla wszystkich samorządów, niezależnie od ich szczebla; integrowanie działań obecnie istniejących organizacji i korporacji samorządowych.

 • Urzeczywistnienie zapisów konstytucji

  Przestrzeganie zapisów Konstytucji RP zapewniającej decentralizację władzy publicznej; urzeczywistnienie art. 70 i 167 Konstytucji RP, dotyczących zapewnienia przez państwo samorządom udziału w dochodach publicznych odpowiedniego do przypadających im zadań oraz odpowiednich środków prawnych, finansowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów związanych z edukacją powszechną.

 • Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

  Działalność edukacyjna, skierowana na aktywizację społeczną mieszkańców-obywateli.